Oznámenia a výzvy

Prebehnuté výzvy

Agrodružstvo Rimavská Seč so sídlom Rimavská Seč 980 42, vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk k zákazke na dodanie stavebných prác s názvom: „Investície do ŽV - Agrodružstvo Rimavská Seč“

Lehota na predkladanie ponúk: 17.1.2018 do 09:00 h. O súťažné podklady je možné požiadať:

písomne na adrese: ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
mailom: info@anytimesro.sk


Agrodružstvo Rimavská Seč so sídlom Rimavská Seč 980 42, oznamuje zmenu vo Výzve na predloženie cenových ponúk k zákazke na dodanie stavebných prác s názvom: „Investície do ŽV - Agrodružstvo Rimavská Seč“. Zmena zahŕňa predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a zmenu miesta predloženia ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 18.1.2018 do 09:00 h.

Adresa na predkladanie ponúk: Agrodružstvo Rimavská Seč, Rimavská Seč 980 42.

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou lehoty na predkladanie ponúk oznamujeme, že sa vyhodnotenie ponúk uskutoční dňa 18.1.2018 o 10:00 h na adrese sídla obstarávateľa: Agrodružstvo Rimavská Seč, Rimavská Seč 980 42. Uchádzači, ktorí predložia cenovú ponuku sa môžu zúčastniť otvárania obálok v zmysle § 52 ZVO. Vyhodnotenie ponúk komisiou je podľa § 53 ZVO neverejné. Ostatné body Výzvy ako aj jej prílohy ostávajú bezo zmeny.

O súťažné podklady je možné požiadať: písomne na adrese: ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava mailom: info@anytimesro.sk